دانلود رایگان


بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا - دانلود رایگاندانلود رایگان كبد بزرگترين اندام بدن است كه حدود3-5 درصد توده بدن را تشکیل می دهد. یکی از مهم ترين اعمال كبد علاوه بر سوخت و ساز مواد مختلف، سم زدايي مواد آلوده كننده مح

دانلود رایگان
بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلرید کربن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد اسپراگوداولیعنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 3
فصل اول: کلیات
اهداف و انگیزه. 5
1-1.گیاه کرفس ...7
1-1-1. نام های گیاه ...7
1-1-2. آثار فارماکولوژیکی8
1-1-3. ریخت شناسی8
1-1-4. ترکیبات شیمیایی8
1-1-5. ترکیبات آنتی اکسیدان9
1-1-6. دلایل استفاده از گیاه به عنوان منابع آنتی اکسیدان9
1-1-7. اعمال مهم آنتی اکسیدان ها 10
1-1-8. آنزیم های آنتی اکسیدان .10
1-1-8-1.سوپراکسید دیسموتاز (SOD) 10
1-1-8-2.کاتالاز 11
1-1-8-3.گلوتاتیون پراکسیداز(GSH) 11
1-1-9. پلی فنول 12
1-1-9-1-گروه های اصلی ترکیبات فنولی 13
1-1-10. فلاونوئیدها 13
1-1-10-1.خواص آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها 13
1-1-10-2. شیمی گیاه فلاونوئیدها 15
1-1-10-3. آپیژنین 16
1-1-10-4. فلاوونوئید ها معمولا به روش های زیر عمل می کنند 16
1-1-10-5. فارماکودینامی فلاونوئیدها 17
1-1-10-6. جهش زایی و سمیّت ژنی مصرف زیاد فلاونوئیدها 17
1-1-11. رادیکال های آزاد 18
1-1-11-1. استرس اکسیداتیو 18
1-1-11-2. واکنش های رادیکال های آزاد 20
1-1-11-3. تقسیم بندی انواع رادیکال های آزاد 21
1-1-11-4. انواع گونه های رادیکالی اکسیژن و نیتروژن 22
1-1-11-5. روش های مختلف تولید گونه های اکسیژن و نیتروژن 22
1-1-11-6. اثر رادیکال های آزاد بر روی چربی ها 23
1-1-11-7. سیستم های مقابله با آسیب رادیکال های آزاد 23
1-2. کبد 24
1-2-1. ساختمان کبد 24
1-2-2. تشریح و آناتومی کبد 25
1-2-3. بافت شناسی کبد 27
1-2-4. سلول های كبدی 27
1-2-5. نقش سیستم لنفاوی در عملکرد کبد 30
1-2-6. ترمیم بافت در کبد افراد بزرگسال 31
1-2-7. اعمال ترشّحي و دفع كبد 31
1-2-7-1. متابولیسم و دفع گزنوبیوتیک ها 32
1-2-8. متابولیسم کربوهیدرات ها 33
1-2-9. متابولیسم لیپید ها 34
1-2-10. اختلال هموستاز در بیماری های کبدی 35
1-2-10-1. آنزیم های رها شده از بافت کبدی بیمار 36
1-2-10-2. ویژگی بافتی 37
1-2-10-3. توزیع داخل سلولی آنزیم ها 38
1-2-10-4. فعایت نسبی در کبد و پلاسما 38
1-2-10-4. مکانیسم آزاد سازی 39
1-2-10-5. سرعت پاکسازی آنزیم ها از پلاسما 40
1-2-11. انواع بیماری های کبد 40
1-2-11-1. مکانیسم ها و الگو های آسیب 41
1-2-12. آنزيم آلانين آمينو ترانسفراز (ALT) (GPT) (SGPT) (ALAT) 42
1-2-13. آنزيم آسپارات آمينوترانسفراز (AST) 43
1-2-14. آنزيم الكالين فسفاتاز (ALP) 44
1-2-15. پروتئين تام 46
1-2-15-1. ميزان پروتئين هاي خون 46
1-2-16. اندازه گیری آلبومین پلاسما 48
1-2-17. بیلی روبین پلاسما 48
1-2-17-1. بیلی روبین و انواع آن 49
1-2-18. وظايف عملي پروتئين هاي پلاسما 49
1-2-19. ساخت پروتئين هاي پلاسما 50
1-2-20. ازت اوره خون 51
1-2-21. کراتینین 51
1-3. تتراکلرید کربن و سمّیت آن 53
1-3-1. مکانیسم ها ی فعال سازی متابولیکی تتراکلرید کربن 54
1-3-2. پراکسیداسیون چربی ها 56
1-3-3. نقص در ساخت پروتئین 57
1-3-4. به هم خوردن تعادل کلسیم 57
فصل دوم: مواد و روش ها
2-1. دستگاه ها و لوازم و تجهيزات مورد استفاده 60
2-2. تركيبات شيمیايي و مواد مصرفي 61
2-3.دستگاه پرکولاتور62
2-4. روش تهيه عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس 63
2-5. حيوانات مورد استفاده و نحوة نگهداري آنها 65
2-6. گروه بندي حيوانات 66
2-7. روش دادن عصاره 68
2-8. روش تجویز دارو 68
2-9. خونگيري از قلب 69
2-10. روش تعيين فعاليت آنزيم آسپارتات آمنيوترانسفراز (AST/GOT) و آنزيم الانين آمينوترانسفراز (GPT/ALT) 70
2-11. روش تعيين فعاليت آنزيم الكالين فسفاتاز (ALP) 71
2-12. روش تعيين ميزان آلبومين و بیلی روبین در سرم خون 71
2-12. روشهاي تجزيه و تحليل آماري 73
فصل سوم: نتایج
3-1. نتایج مربوط به غلظت آنزیم AST در گروه های آزمایشی 75
3-2. نتایج مربوط به غلظت آنزیم ALT در گروه های آزمایشی 78
3-3. نتایج مربوط به غلظت آلکالین فسفاتاز در گروه های آزمایشی 82
3-4. نتایج مربوط به غلظت آلبومین در گروه های آزمایشی 85
3-5. نتایج مربوط به غلظت بیلی روبین توتال (T.Billi) در گروه های آزمایشی 88
3-6. نتایج مربوط به غلظت بیلی روبین مستقیم (D.Billi) در گروه های آزمایشی 91
3-7. مقایسه نتایج مربوط به وزن موشهای صحرایی در پایان آزمایش در گروه های آزمایشی 93
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1. بحث 98
4-2. نتیجه گیری 107
4-3.پیشنهادات 108
فهرست منابع
منابع فارسی 110
منابع لاتین112
Abstract 122
فهرست جداول
عنوان صفحه جدول2 -1: گروه بندی نمونه ها بر اساس مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس و تتراکلرید
کربن 66
جدول 3-1 مقایسه میانگین غلظت آنزیم AST در گروه کنترل و شاهد...............................................76
جدول 3-2: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیروالکلی گیاه کرفس بر میزان غلظت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز 77
جدول 3-3 : مقایسه میانگین غلظت آنزیم ALT در گروه کنترل و شاهد............................................79
جدول3-4: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصارههیدروالکلی گیاه کرفس بر میزان غلظت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز 80
جدول 3-5: مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروه کنترل و شاهد..............................82
جدول 3-6: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز .....83
جدول 3-7: مقایسه میانگین غلظت آلبومین در گروه کنترل و شاهد....................................................85
جدول 3-8: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان غلظت آلبومین 86
جدول 3-9: مقایسه میانگین غلظت بیلی روبین توتال در گروه کنترل و شاهد......................................88
جدول3-10: اثر تزریق درن صفاقی(IP) عصاره هیدروالکی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان غلظت بیلی روبین توتال 89
جدول 3-11: مقایسه میانگین غلظت بیلی روبین مستقیم در گروه کنترل و شاهد................................91
جدول3-12: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان بیلی روبین مستقیم 92
جدول 3-13: مقایسه میانگین وزن موش های صحرایی در گروه کنترل و شاهد.................................94
جدول3-14: اثر تزریق درون صفاقی(IP) عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان
وزن 95
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3-1): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم AST در گروه کنترل و شاهد..............................76
نمودار (3-2): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم AST........................................................ ............78
نمودار(3-3): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم ALT در گروه کنترل و شاهد...............................80
نمودار (3-4): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم ALT ................................................................81
نمودار(3-5): نتایج مربوط به میانگین غلظت آنزیم ALP در گروه کنترل و شاهد............................83
نمودار (3-6): نتایج مربوط به میانگین غلظت آلکالین فسفاتاز ...............................................................84
نمودار(3-7): نتایج مربوط به میانگین غلظت آلبومین در گروه کنترل و شاهد.......................................86
نمودار (3-8): نتایج مربوط به میانگین غلظت آلبومین ...........................................................................87
نمودار(3-9): نتایج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین توتال در گروه کنترل و شاهد......................89
نمودار (3-10): نتایج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین توتال .........................................................90
نمودار(3-11): نتایج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین مستقیم در گروه کنترل و شاهد.................92
نمودار (3-12): نتایج مربوط به میانگین غلظت بیلی روبین مستقیم .......................................................93
نمودار(3-13): نتایج مربوط به میانگین وزن موش های صحرایی در گروه کنترل و شاهد.................95
نمودار (3-14): نتایج مربوط به میانگین وزن موش های صحرایی در پایان آزمایش............................. 96
فهرست شکل ها
عنوان صفحه شکل (1-1): گیاه کرفس........................................................................................................................ 7
شکل (1-2-): ساختار فلاونوئیدها........................................................................................................ 16
شکل (1-3-): آسیب بافتی توسط رادیکال ها....................................................................................... 21
شکل (1-4): ساختمان هپاتوسیت ها و سلول های کبدی..................................................................... 29
شکل (1-5): کبد اندامی است که متابولیسم کربوهیدرات را انجام می دهد.......................................... 34
شکل (1-6): متابولیسم لیپیدها............................................................................................................... 35
شکل(2-1):دستگاه پرکولاتور.................................................................................................................63
شکل (2-2): نحوه عصاره گیری...................................................................................... ......................64
شکل (2-3): تصویر قفس های نگهداری مو......................................................................................... 65
شکل (2-4): طرز گاواژ......................................................................................................................... 67
شکل (2-5): نحوه تزریق تتراکلریدکربن و روغن زیتون....................................................................... 69
بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلریدکربن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد اسپراگوداولی
چکیده:
مشکلات استفاده از داروهای شیمیایی و آثار بجامانده از عوارض جانبی بعضی از داروها منجر به فزونی استفاده از گیاهان دارویی شده است. یافتن دارویی موثر در درمان این اختلالات مورد توجه محققین و پزشکان می باشد. گیاه کرفس (Apium graveolens) از خانوادهApiaceae) ) است که در ایران از این گیاه استفاده غذایی می نمایند و بر این باورند که خواص دارویی مفیدی نیز دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر مسمومیت القایی ناشی از مصرف تتراکلریدکربن (CCl4) درموش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر از نژاد اسپیراگوداولی انجام شد. بنابراین تعداد 40 سر موش به تعداد مساوی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان کنترل و در چهار گروه دیگر توسط CCl4 سمیت کبدی (هپاتوتوکسیک) ایجاد شد. از این چهار گروه، یک گروه به عنوان شاهد و در سه گروه دیگر روزانه به ترتیب 200، 400 و 600 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن حیوان از عصاره هیدروالکلی کرفس به صورت دهانی (گاواژ) داده شد. چهل روز بعد از شروع مطالعه در کلیه گروه ها آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات امینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) و همچنین غلظت های سرمی آلبومین، بیلی روبین توتال و مستقیم که از شاخص های آسیب های کبدی هستند اندازه گیری و با استفاده از آزمون آماری ANOVA و T-testتجزیه و تحلیل گردید. تزریق درون صفاقی تتراکلریدکربن باعث افزایش فعالیت های AST ,ALT ,ALP و کاهش غلظت آلبومین و افزایش غلظت بیلی روبین توتال و مستقیم در مقایسه باگروه کنترل شد. مصرف عصاره گیاه کرفس سبب گردید این فاکتور به طور معنی داری(05/0P≤) به وضعیت نرمال نزدیک شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس در برابر آسیب های کبدی ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن دارای اثرات محافظتی است، که احتمالاً بواسطه اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات پلی فنلی آن در مهار فعالیّت CCl4 و در نتیجه مهار فعالیّت سیتوکروم P450 و اثر خنثی کنندگی رادیکال های آزاد می باشد.
کلید واژه ها: محافظت کبدی، کرفس، تتراکلریدکربن، آنتی اکسیدان، فلاونوئید.
مقدمه
كبد بزرگترين اندام بدن است كه حدود3-5 درصد توده بدن را تشکیل می دهد. یکی از مهم ترين اعمال كبد علاوه بر سوخت و ساز مواد مختلف، سم زدايي مواد آلوده كننده محيطي و داروهاي شيميايي مي باشد. در اكثر موارد در طي عمل سم زدايي، فعال سازي متابوليكي توسط آنزيم هاي سيتوكروم P450 ميكروزوم هاي كبدي باعث ايجاد متابوليت هاي سمي و فعال مي شود كه اين مي تواند موجب آسيب بافت هاي مختلف از جمله كبد شود. تيواستاميد، تتراكلريدكربن، اتانول و استامينوفن از جمله موادي هستند كه بعد از ورود به بدن توسط آنزیم های سیستم سم زدایی سیتوکروم P450 متابولیزه می شود (93). اما با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی بر روی بعضی از بافت های بدن به خصوص کبد، مسئله بازگشت به استفاده از داروهای گیاهی و طبیعی مد نظر قرار گرفته است.
در این تحقیق از عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس Apium graveolens)) که در طب سنتی از اين گياه براي درمان برخي اختلالات مانند: رماتيسم، سرماخوردگي، سرفه، فشار خون، چربي خون و دل درد استفاده ميشود. مطالعات آزمايشگاهي انجام شده روي اين گياه نشان داد كه اين گياه داراي خواص فيبر ينوليتيك، ضد درد، ضد التهاب، ضد اضطراب، خواب آور و پايين آورنده قند خون است. همچنين مشخص شده است كه اين گياه اثرات آنتي اكسيداني و آرام بخشي دارد، و از تشكيل پلاك هاي چربي در رگها جلوگيري مي كند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر محافظت کبدی گیاه کرفس انجام شده است (20).
اهداف وانگیزه:
از ابتدای تاریخ و حتی پیش از آن منبع اصلی درمان بیماران، گیاهان دارویی بوده است. پیشرفت علم شیمی و ساخت داروهای شیمیایی در قرن اخیر و دوران معاصر، موجب شد برای مدتی پزشکان وبیماران، از این منابع دور شوند. بخاطر عوارض جانبی زیاد داروهای شیمیایی، استقبال مجدد مردم و پزشکان به گیاهان دارویی در سال های اخیر را موجب شده است. مصرف میوه و سبزی همراه با کاهش ابتلا به سرطان می باشد که توسط بلوک و همکاران با انجام 200 مطالعه به اثبات رسید و در 82 درصد از مطالعات آن ها اثر حفاظتی میوه و سبزی از ارگان های بدن به خوبی روشن شده است. همچنین در مطالعه دیگری مشخص شده که ارتباط تنگاتنگی بین مصرف میوه و سبزی و کاهش ابتلا به بیماری های قلبی، عروقی، دیابت، پیری و سرطان وجود دارد (42و65).
بر همین اساس استفاده از گیاهان دارویی پیوسته مورد توجه بوده است و از آنجایی که کبد یکی از ارگان های کلیدی در اعمال متابولیکی و ترشحی است و باید مخلوط مناسبی را از گردش خون برای تمام اعضاء فراهم سازد و همچنین خارج کردن تمام سموم از بدن نیز بر عهده کبد می باشد، همواره با مواد سمی و متابولیت های فراوانی مواجه هست و اختلالاتی که در کبد ممکن است پیش آید فراوان و متنوع است و در حال حاضر، تعداد داروهای شیمیایی که برای درمان اختلالات کبدی استفاده می شوند بسیار کم هستند که عوارض زیادی نیز از خود برجای می گذارند. لذا این موضوع بر اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در درمان کبد می افزاید (20). یکی از مهمترین منابع آنتی اکسیدان های طبیعی، ترکیبات فنلی موجود درگیاهان می باشند. ترکیبات فنلی یا پلی فنلی که به طور گسترده در گیاهان وجود دارند، بالغ بر 8000 نوع گزارش شده است (31و38).این ترکیبات دارای خاصیت ضد اکسیدانی، ضد التهابی، ضد ترومبوز، ضد میکروبی، ضد آلرژی و دارای پتانسیل محافظت قلبی و گشاد کنندگی عروق می باشند(31، 34، 89).
از آن جایی که در کشورمان عوامل دارویی محافظت کننده کبدی کمتری در دسترس بوده و از طرفی بیمار های کبدی ناشی از عواملی همچون هپاتیت ویروسی و داروها تا حدی شایع است، لازم است داروهای گیاهی موجود در کشور که به طریق سنتی برای این موارد مصرف می شوند بررسی گردند . با توجه به شواهدی که وجود دارد چه از نظر طب عامه وچه از نظر مقالات علمی در این زمینه، گیاه کرفس به عنوان تنظیم کننده ومقوی کبد ی در نظر گرفته شده است (20). لذا این گیاه برای بررسی اثرات حفاظتی روی کبد انتخاب شده است (19).
اثرات آنتی اکسیدانی عصاره بسیاری از گیاهان از جمله خارمریم، کاسنی، شیرین بیان، همیشه بهارئ، شاتره و برگ بامبو اثبات شده است (33، 44،55). برخی عصاره های خام گیاهی مورد استفاده در طب سنتی، منبعی غنی از ترکیباتی با خواص پیشگیری کننده و حفاطت کننده، به ویژه در کبد هستند (43و56). Hinneburg و همکاران در سال 2006 فعالت آنتی اکسیدانی برخی از سبزی ها و ادویه ها (ریحان، برگ بو، جعفری، سرو کوهی، تخم بادیان، رازیانه، زیره سبز، هل و زنجبیل) را بررسی کردند و گزارش نمودند که عصاره ریحان قدرت آنتی اکسیدانی قابل مقایسه تورولوکس (معادل ویتامین E) دارد (55). این نتایج را می توان به گیاه کرفس نیز تعمیم دارد، زیرا خواص آنتی اکسیدانی وآنتی باکتریال آن گزارش شده است (29).
1-1-گیاه کرفس
میوه رسیده خشک شده گیاه Apium graveolens L. از خانواده چتریان (Apiaceae ) است که حداقل دارای 2در صد اسانس می باشد (9).
1-1-1-نام های گیاه
لاتین: Apium graveolens
فارسی: کرفس
عربی: کرفس نیطی
انگلیسی:Celery,marsh parsley آلمانی: Echter Sellerie فرانسه:Celeri, Ache, Ache des marais
شکل1-1: گیاه کرفس (9).
3
1-1-2-آثار فارماکولوژیکی
اسانس گیاه ضد اسپاسم، بادشکن، خواب آور، محرک و مقوی است. ریشه در شربت برای سفتی کبد و طحال کاربرد دارد. افشره به شکل های مختلف تهیه می شود و برای سرطان های بدون زخم، سختی کبد و طحال، توده های پستان، تومورهای چشم و معده، تومورهای سرد و سرطان های توام با زخم کاربرد دارد. گیاه برای آثار قاعده آوری، سقط آوری، کاهنده قند خون و افت فشار خون مورد استفاده قرار می گیرد (20).
1-1-3-ریخت شناسی
گیاهApium graveolens ، گیاهی است دو ساله، به ارتفاع تا 100 سانتی متر با رایحه ای قوی و شاخص و ساقه گوشتی و توپر. برگ ها یک یا دو بار شانه ای؛ قطعات برگ ها 5 تا 50 میلی متر، مثلثی، لوزی یا سر نیزه ای در حاشیه لب دار و دندان ارهای یا دال بر. چتر ها با پایه ای کوتاه یا بدون پایه و غالبا قرار گرفته در برابر یک برگ تعداد انشعابات چتر 4 تا 12 عدد بدون برگک و یا برگچه و میوه 5/1 تا 2 میلی متر و تخم مرغی پهن می باشد (9).
1-1-4-ترکیبات شیمیایی
از نظر ترکیبات شیمیایی کرفس طبق بررسی های دانشمندان شیمی و آزمایشگاه ها دارای کمی اسانس روغنی فرّار و آپیئین است. میوه آن در حدود 3-2 درصد اسانس زرد رنگ مایل به سفید دارد که شامل دی-لیمونن 60، دی سلینن و 3-5/2 درصد سدانولید و 5/0 درصد از سدانوئیک اسید انیدرید می باشد. به علاوه در تخم آن در حدود 10 درصد مواد غیر محلول وجود دارد (9).
از جمله ترکیبات موجود در گیاه کرفس فلاونوئیدهایی از جمله آپیجنین7- o- آپيوسيلگلوكوزيد و لوتئولين 7- o- آپيوسيلگلوكوزيد می باشد(22).
1-1- 5-ترکیبات آنتی اکسیدان
ترکیباتی که قادر هستند در مقادیر کم نسبت به مقدار سوبسترا، از اکسیداسیون سوبسترا جلو گیری کنند و یا آن را به تأخیر بیاندازند. مانع اثر مخرب رادیکال های آزاد می شوند و نقش مهمی در محافظت بدن انسان ایفا می کنند (81). فلاونوئیدهای موجود در گیاهان از جمله فلاونوئید آپیژنین و لوتئولین موجود در کرفس جزء منابع آنتی اکسیدانی این گیاه می باشند. این ترکیبات می توانند هم در پیشگیری و هم در درمان بیماری های حاصل از آسیب های مواد اکسیدان استفاده شوند (104و105).
1-1-6-دلایل استفاده از گیاه به عنوان منابع آنتی اکسیدان
گیاهان در معرض میزان زیادی از اکسیژن قرار دارند و بنابراین سرشار از سیستم های آنتی اکسیدان هستند. همچنین گیاهان محدوده وسیعی از ضد اکسیدان ها را برای انسان ها فراهم می کنند. همچنین رژیم های غنی از گیاهان همراه با کاهش خطر بیماری های وابسته به سن مانند انواع سرطان ها، دیابت، آترواسکلروز و فراموشی می باشد و در صورتی که مردم کشورهای پیشرفته میوه و سبزی بخورند سلامتی بیشتری خواهند داشت (55(.
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس


سمیّت القا شده


توسط تترا کلرید کربن


موش های سفید بزرگ


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره نسبت وصيت و ارث در فقه اسلامي

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تحلیل محتوای کتب

تاسیسات لوله و خط لوله

تحقیق درباره شیر کنترل کننده جریان

آزمایشگاه مصالح ساختمانی(آزمایش چوب)

کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه ای کاربر نرم افزار

دانلود پاورپوینت سرطان سینه

پاورپوینت مقدمه ای بر اینترنت

تحقیق درباره تولید آب از مخازن زیرزمینی نفت

دانلود تحقیق حسابرسی عملكرد و عملیاتی